Politica de confidențialitate

  • Home
  • Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Informații generale

Conţinutul acestui website (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a entităţii Promedical Center SRL cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Caisului, nr. 16, CUI 16082325.

În calitate de operator de date, Promedical Center SRL urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă incepand cu 25 mai 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

  • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sau de utilizator al functiilor din cadrul site-ului;
  • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Promedical Center SRL, în vederea desfășurării activităților sale conform celor descrise mai jos.

Promedical Center SRL poate actualiza prezenta Politică privind confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul site-ului nostru privind orice modificările efectuate înainte ca acestea să devină aplicabile.

II. Definitii :

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Medic trimiţător“ înseamnă medicul care a recomandat efectuarea anumitor servicii medicale.

Pacient corporate“ înseamnă pacienţii înregistraţi în baza parteneriatelor sau contractelor de prestări servicii încheiate de Promedical Center SRL cu diverse categorii de entităţi.

Pacient direct“ înseamnă pacienţii care se prezintă în Recepţiile Promedical Center SRL, fie direct plătitori, fie pacienţii care solicită efectuarea unor servicii medicale decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”).

Prelucrare“ înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

Vizitator” – orice persoană care accesează sau utilizează site-ul Promedical Center SRL.

III. Categorii de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor şi raporturilor pe care dumneavoastră le aveţi cu Promedical Center SRL, respectiv în raport de interacţiunile cu site-ul. Astfel, Promedical Center SRL ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

  1. În cazul vizitatorilor site-ului – în funcţie de interacţiunea dumneavoastră cu site-ul, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

(i) în cazul programarilor efectuate de dumneavoastră pe site: nume, prenume, adresa de e-mail, vârsta, telefon, stradă, sex;

(ii) în cazul Formularelor de sugestii, solicitare informaţii suplimentare, contact şi/sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail.

2. În cazul Pacienţilor:

2.1. direcţi – pentru accesul online al rezultatelor serviciilor medicale: nume, prenume, user şi parola pentru contul web, rezultatele serviciilor medicale, CNP, adresa de e-mail, datele din cererea de servici (în situaţia creării contului in baza cererii de servicii);

În orice moment, pacientul care are cont web are acces la datele sale de identificare/contact.

2.2. corporate – pentru prestarea serviciilor medicale şi pentru accesul online al rezultatelor serviciilor medicale: CNP, rezultatele serviciilor medicale.

3. În cazul Medicilor trimiţători

3.1. Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător sunt prelucrate:

(i) pentru accesul online la rezultatele serviciilor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat Promedical Center SRL transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul trimiţător: cod parafă

(ii) pentru efectuarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Promedical Center SRL, în contextul furnizarii rezultatelor pentru serviciile medicale înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesia, specialitatea medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, telefon.

  • În cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcţie, oraş, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informaţii privind actualul loc de muncă).
  • În cazul potenţialilor clienţi colaboratori (corporate),  în contextul solicitării unei oferte: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcţie reprezentant şi/sau persoana de contact.
  • În cazul persoanelor care contactează Promedical Center SRL prin intermediul  numerelor de telefon afişate pe site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Promedical Center SRL, în contextul:

(i) Programărilor pentru serviciile medicale decontate de CAS, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon.

(ii) Programărilor telefonice ale Pacienţilor direct plătitori, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, informaţii privind trimiterea medicală,  număr de telefon.

(iii) Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail.

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III de mai sus, furnizate în mod voluntar cu ocazia derulării relaţiilor cu Pro-Vitam SRL, solicitării de oferte, completarea formularelor online, îmbunătăţirii serviciilor, sau in cadrul relației cu Promedical Center SRL, pot fi prelucrate de noi direct şi/sau prin intermediul împuterniciţilor, în următoarele scopuri:

  1. În vederea încheierii și executării contractelor, pentru următoarele scopuri:

1.1. În vederea încheierii contractelor – în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de Pacienţii direcţi sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă ;

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă încheierea, respectiv executarea contractului.

  • În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Promedical Center SRL conform obiectului său de activitate:

2.1. În scopul îmbunătăţirii serviciilor , gestionării solicitărilor/ reclamațiilor primite din partea dumneavoastră, personalizarea serviciilor la cererea persoanei vizate în contextul prelucrărilor de date ale vizitatorilor site-ului ;

2.2. În scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor serviciilor medicale către Pacienţii corporate ;

2.3. În scopul transmiterii rezultatelor serviciilor medicale online către Medicii trimiţători ;

2.4. În scopul realizării serviciilor medicale, gestionării sistemelor şi serviciilor de sănătate de către Promedical Center SRL în contextul prelucrărilor de date ale Medicilor trimiţători;

2.5. În scopuri de recrutare  în contextul prelucrării datelor candidaţilor pentru angajare  ;

2.6. În scopul gestionării programărilor, reclamaţiilor, sugestiilor sau a oricăror solicitări telefonice ;

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă interesul legitim al Promedical Center SRL de a îşi îmbunătăţii serviciile, a gestiona solicitările/reclamaţiile primite şi adaptarea serviciilor necesare fiecărei persoane interesate, de a presta serviciile de asistenţă medicală, gestionarea sistemelor şi serviciilor medicale, respectiv de a recruta personal.

Temeiul juridic al acestor activităţi de prelucrare îl reprezintă consimţământul dumneavoastră. Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului va produce efecte doar pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

V. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Promedical Center SRL poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii Promedical Center SRL,  partenerii contractuali, împuterniciţi, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței.

VI. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Promedical Center SRL va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Promedical Center SRL să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

În situaţia în care pacientul care deţine un cont web activ, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont, ci această cerere de ştergere va fi soluţionată de Promedical Center SRL în termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii, potrivit dispoziţiilor legale incidente.

VII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate către Promedical Center SRL pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

VIII. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Promedical Center SRL acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Promedical Center SRL implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate adecvat riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

IX. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție Promedical Center SRL, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

X. Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de urmatoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

(a) dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Promedical Center SRL, în conformitate cu cerinţele legale;

(b) dreptul de acces la date– dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;

(c) dreptul de interventie asupra datelor – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în mod gratuit: (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; (iii) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. (i) sau lit. (ii), dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

(d) dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;  În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct,persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.

(e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate  – dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia;

(f) dreptul de a se adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

(g) dreptul la restricţionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

(h) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Promedical Center SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

(i) dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta;

(j) dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;

De asemenea va informăm de faptul că Promedical Center SRL are Responsabil cu Protecţia Datelor care poate fi contactat prin email la office@promedicalcenter.org.